Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě playboy-shop – Ing. Pavel Kovář se sídlem 360 17 Karlovy Vary, Fibichova 764/2b, identifikační číslo: 669 86 974, DIČ: CZ7705221964 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.playboy-shop.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") playboy-shop – Ing. Pavel Kovář (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.playboy-shop.cz (dále jen webové stránky internetového obchodu").
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace na webových stránkách internetového obchodu.
 7. Při registraci na webových stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 12. Pro účely těchto obchodních podmínek je odběrním místem prodávajícího myšleno playboy-shop - Ing. Pavel Kovář na adrese 250 63  Čakovičky, Květinová 195

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové stránky internetového obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové stránky internetového obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s  dodáním zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka") obsahuje zejména:

a) informace specifikující druh a počet objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do     elektronického nákupního košíku na webových stránkách internetového obchodu)

           b) informace o kupujícím (jméno a příjmení, adresa, emailová adresa a telefon)

   c) informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení   objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s vybraným způsobem doručení zboží

4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující si může kdykoliv před dokončením objednávky zkontrolovat a případně změnit či opravit veškeré informace obsažené v objednávce dle předchozího bodu těchto obchodních podmínek

5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace (potvrzení o přijetí objednávky), jež je kupujícímu zaslána prodávajícím elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 505092/5500 IBAN CZ6555000000000000505092, SWIFT RZBCCZPP, adresa Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, vedený u Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 

IV. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Způsob doručení zboží je určen kupujícím v objednávce, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Zboží dle jednotlivých objednávek je zpravidla odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě bezhotovostní platby do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Doba dodání zboží vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.
 3. V případě, že kupující pro svůj nákup zvolí osobní odběr zboží, bude zboží připraveno k převzetí v odběrním místě prodávajícího v pracovních dnech a času podle předchozí telefonické dohody. V takovém případě kupující předem uhradí kupní cenu zboží na účet prodávajícího.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu vzniklé škody a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 7. Uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen objednané zboží převzít. Poruší-li kupující tuto svou povinnost, je odpovědný za škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Kupující a prodávající se tímto dohodli na tom, že v případě, že kupující nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku a tato bude vrácena zpět, uhradí prodávajícímu náhradu škody v paušalizované výši 500,-Kč. Shora uvedená sjednaná částka ve výši 500,-Kč je splatná do 15 dní od okamžiku, kdy byla objednaná zásilka předána prvnímu dopravci.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V uvedené lhůtě musí být odstoupení od smlouvy kupujícím prokazatelně odesláno, a to na adresu provozovny prodávajícího.
 2. Součástí těchto obchodních podmínek je příloha č. 1, jíž je formulář pro odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující se zavazuje, že využije-li svého práva odstoupit od smlouvy, zašle nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu odběrního místa prodávajícího (www.playboy-shop.cz,  Ing. Pavel Kovář,  250 63 Čakovičky, Květinová 195), s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu jeho odběrního místa bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno, a to za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.
 5. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (e-mail nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.
 6. Prodávající se zavazuje zaslat na bankovní účet kupujícího zpět kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než mu je vrácené zboží doručeno.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak eventuální nárok na smluvní pokutu dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s ustanovením § 2165 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Je-li kupujícím spotřebitel a není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží.
 5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 6. V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

a) Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

b) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Reklamace vady se uplatňuje vždy v odběrním místě prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu.
 2. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Znamená to tedy, že při intenzivním užívání může být životnost výroku nižší než záruční doba.
 4. VÝMĚNA  ZBOŽÍ - v mimořádných případech lze požádat o výměnu zboží za jiné. Na výměnu zboží není právní nárok. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nepoužité a neopotřebené, se všemi původními visačkami, nálepkami a v původním obalu.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti internetového obchodu prodávajícího (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod prodávajícího.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete zde: https://www.playboy-shop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo písemně doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:

a)  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

b)  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;

c)  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;

d)  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webových stránkách internetového obchodu.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 01. 01. 2014
 6. Fakturační údaje prodávajícího:
  • Jméno a příjmení: Ing. Pavel Kovář
  • Adresa: Fibichova 764/2b, 36017 Karlovy Vary, Česká republika
  • E-mail: info@playboy-shop.cz
  • tel. +420 606 935 866
  • IČ: 66986974
  • DIČ: CZ7705221964
  • Bankovní spojení: 505092 / 5500
 7. Adresa odběrního místa a místo vrácení zboží
  • Playboy-shop.cz
  • Ing. Pavel Kovář
  • Květinová 195
  • 25063 Čakovičky

       8. Adresa elektronické pošty (e-mail): info@playboy-shop.cz

 

 

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MM v Karlových Varech pod č.j.: ŽÚ/U6772/2007/Si a Ev. č.: 340301-16780.

Provozovatel je plátcem DPH.

 

 

 

V Praze dne 01. 01. 2020


 

Zpět do obchodu